Personuppgifter och integritet

Tendiums integritetspolicy

På Tendium tar vi dataskydd på allvar, följer gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter och värnar om din personliga integritet.

Denna integritetspolicy beskriver de olika typer av personlig information vi samlar in från dig när du bokar en demo eller använder våra webbplatser, samt hur vi behandlar denna information, vem vi delar den med samt vilka rättigheter du har avseende denna information.

Om du har några frågor eller synpunkter eller om du vill åberopa någon av dina rättigheter som beskrivs nedan är du välkommen att kontakta oss på

Enligt Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR), ansvarar vi för behandling av personuppgifter då vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen. Med ”personuppgifter” menar vi information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet, till exempel namn och adress men också möjligen lokaliseringsuppgifter eller IP-adresser. Vi kan komma att samla in informationen som beskrivs nedan som kan inkludera dina personuppgifter.

Tendium AB, med organisationsnummer 559169-6843, och adress Box 4122, 102 63 Stockholm, Sverige (“vi” eller “oss”) är personuppgiftsansvarig för insamling, användning och hantering av personuppgifter om individer (“du”) som besöker vår webbplatser tendium.ai, anbudsintelligens.se och tendeye.com (”Webbplats”), bokar en demo av Tendeye och hör av dig till/kontaktar oss genom funktion i Webbplats (gemensamt benämnt ”Tjänsterna”). Tendium följer gällande svensk dataskyddslagstiftning.

Vi samlar in och använder följande personuppgifter för att leverera Tjänsterna på ändamålsenligt och säkert sätt:

 1. namn;

 2. e-postadress;

 3. anställningsort ;

 4. telefonnummer;

 5.  arbetsplats; och

 6. IP-adress.

 

Observera att vi inte kan tillhandahålla Tjänsterna (undantaget besök av Webbplats) om du inte tillhandahåller ovanstående personuppgifter.

När du använder Tjänsterna kommer viss information att inhämtas automatiskt, inklusive;

 1. information om din användning av Tjänsterna;

 2. innehåll som du publicerar, laddar och/eller bidrar med till Tjänsterna;

 3. teknisk data, vilket kan inkludera det URL genom vilket du får åtkomst till Webbplats din IP-adress, unik enhets-ID, information om nätverks- och da torprestanda, webbläsartyp, språk och information om identifiering och opera tivsystem; och

 4. platsinformation.

Vi kommer behandla informationen ovan för följande ändamål:

 1. för att säkerställa tillhandahållande av Tjänsterna och integration med tredje parts tjänster, och att tillhandahålla, personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsterna. Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål gällande Tjän sterna är baserat på ditt samtycke, undantaget besök av Webbplats som är baserat på vårt berättigade intresse att ge dig en anpassad upplevelse;

 2. för att skicka dig notifieringar och meddelanden via e-post och på annat sätt, inklusive att skicka dig marknadsföring av våra och närstående tredje parts pro dukter och tjänster, baserat på vårt berättigade intresse att skicka marknads föringsmaterial till dig om produkter och tjänster som du kan vara intresserad av;

 3. för att informera dig om våra uppdateringar av våra tjänster såsom t.ex. nya funktioner, baserat på vårt berättigade intresse att hålla dig uppdaterad om utvecklingen;

 1. för att förbättra och utveckla Tjänsterna och nya tjänster och produkter, samt analysera din användning av Tjänsterna, baserat på vårt berättigade intresse att erbjuda dig aktuella Tjänster och Webbplats baserad på din användning av Tjänsterna och vår Webbplats i övrigt samt att utveckla nya produkter och tjän ster som tillgodoser dina önskemål;

 2. för att säkerställa den tekniska funktionaliteten av Tjänsterna och vår Webbplats i övrigt, baserad på vår berättigade intresse att se till att Tjänsterna och vår Webbplats inte missbrukas för att skydda oss själva och andra användare och besökare;

 3. för att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet samt om nödvändigt tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet, baserat på vårt berättigade in tresse att skydda vårt företag, användarna av Tjänsterna och annan tredje part; och

 4. för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

  För behandling av aktiviteter som är baserade på vårt berättigade intresse har vi gjort en avvägning mellan vikten av vårt berättigade intresse och vad person uppgiftsbehandlingen innebär för dina intressen och din rätt till privatliv, och kommit fram till att vårt berättigade intresse kan utövas utan ett intrång i din rätt till privatliv som förhindrar personuppgiftsbehandlingen.

Genom att använda Tjänsterna, undantaget besök av Webbplats accepterar du:

 1. behandling av personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy; och

 2. att få direkt marknadsföring från oss eller relaterade tredje parter, t.ex. via e-post eller på annat sätt.

Du har rätt att neka till att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring och du kan när som helst dra tillbaka ditt tidigare samtycke.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla Tjänsterna, såvida det inte finns en juridisk skyldighet att lagra personuppgifterna längre.

Information som vi erhåller om dig genom vår Webbplats när använder Tjänsterna, kan användas och lagras för en längre tidsperiod när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjligt brott mot våra användarvillkor eller policies, eller annars för att förebygga skada.

Vi kan komma att dela med oss av och föra över dina personuppgifter till våra partners och leverantörer samt närstående tredje parter för ovan angivna syften inom och utanför EU/ EES.

Du förstår och accepterar att tredje parts integritetspolicy kommer att styra all användning av information som tillhandahålls till tredje parter i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (så som husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag.

Detta kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför EU/EES, där vi är i god tro att svaret krävs enligt lagen i denna jurisdiktion, berör användare i denna jurisdiktion och är i enlighet med internationellt erkända standarder.

Information som vi erhåller om dig genom vår Webbplats när använder Tjänsterna, kan användas och lagras för en längre tidsperiod när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjligt brott mot våra användarvillkor eller policies, eller annars för att förebygga skada.

Vi samlar in information med hjälp av teknologi så som cookies, beacons och lokal lagring (t.ex. på din webbläsare eller enhet). För information om hur vi använder teknologi och analysverktyg och hur du kan förhindra användning av cookies, se vår Cookiepolicy.

Sociala plug-ins
När du använder vår Webbplats på vilken en social plug-in (t.ex. en gillaknapp) är implementerad, kommer din webbläsare att etablera en direkt länk till den tredje partens sociala plug-in (”Social Plug-in”) och kommer att överföra följande data till Social Plug-in som är aktuell:

 1. datum och tid för ditt besök;
 2. Internetadressen/URL för adressen som du för tillfället besöker;
 3. din IP-adress;
 4. din webbläsare;
 5. ditt operativsystem;
 6. ditt användarnamn om du är en registrerad användare av Social Plug-in och, om tillämpligt, ditt för- och efternamn; och
 7. om du använder plug-in, den informationen som du har använt denna specifika plug-in för.

Vi vill särskilt notera att vi inte har något inflytande över data som en Social Plug-in samlar in med hjälp av en plug-in och avseende sådan data får vi hänvisa till integritetspolicyn för respektive Social Plug-in. Vänligen informera dig mer om varje Social Plug-in och särskilt om syftet för och omfattningen av insamling av uppgifter och dina rättigheter i detta avseende, samt alternativa inställningar för att skydda din information och integritet.

Det är dock möjligt att förhindra användningen av cookies genom inställningar i din webbläsare. Dessutom är det även möjligt att blockera sociala plug-ins med add-ons för din webbläsare.

Om vi gör ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att meddelande genom publicering på vår Webbplats. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi i tillägg därtill lämna dig meddelande därom efter vad som är lämpligt under omständigheterna och, om det erfordras enligt tillämplig lag, be om ditt samtycke.

Förändring i ägande
Om ägandet av vår verksamhet förändras kan vi överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla Tjänsterna. Den nya ägaren ska fortsatt iaktta de åtaganden vi lämnat i denna integritetspolicy.

Du kan när som helst motsätta dig behandling av dina personuppgifter avseende direkt marknadsföring. Du kan även dra tillbaka ditt samtycke. Återkallande av ditt samtycke på- verkar inte lagligheten av tidigare behandling innan samtycket blev återkallat, och baserat på andra lagliga grunder kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter, med undantag för direkt marknadsföring.

Du har rätt att begära tillgång och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi be- handlar om dig kostnadsfritt en gång varje kalenderår. För eventuella ytterligare kopior som du begär kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

Om behandlingen är baserad på den legala grunden samtycke (eller fullgörande av avtal) har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du kan få de personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har några frågor om vår behandling, dina rättigheter enligt EU-lagstiftning eller om du önskar att dina uppgifter ska tas bort, vänligen kontakta oss på följande adress: dataskydd@tendium.com.

För att försäkra oss om att du får ett skyndsamt svar, vänligen ange ditt fullständiga namn i ditt meddelande och, om tillämpligt, din adress, användarnamn och den e-postadress som användes vid registrering. Observera att du kan komma att behöva verifiera din identitet innan din begäran kan behandlas.

Du bör vara medveten om att när du använder Tjänsterna kan du hänvisas till andra webbplatser vars insamlande av personuppgifter ligger utanför vår kontroll. Integritetspolicyn på deras webbplatser kommer styra hanteringen av informationen som inhämtas från dig

Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter kan du skicka ditt klagomål till Datainspektionen i Sverige eller Dataombudsmannens byrå i Finland.

För information om lokala europeiska dataskyddsmyndigheter, klicka på följande länk: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_sv.

Senast uppdaterad 2021-04-22

Boka demo

Fyll i formuläret så hör vi av oss så snart som möjligt.

SV